ANDRA KVARTALET APRIL – JUNI 2022 FÖRSTA HALVÅRET JANUARI – JUNI 2022
Nettoomsättningen för det andra kvartalet ökade med 14 procent till 724 Mkr (633). Nettoomsättningen uppgick till 1 011 Mkr vilket är en ökning med 22 procent jämfört med föregående år (829).
Organisk tillväxt uppgick till 13,6 procent.
EBITA uppgick till 132 Mkr (113).
Organisk tillväxt uppgick till 20,9 procent.
EBITA uppgick till 138 Mkr (118).
EBITA-marginalen uppgick till 18,2 procent (17,8). EBITA-marginalen uppgick till 13,7 procent (14,2).
Operativt kassaflöde uppgick till 151 Mkr (125). Kassaflödet har netto belastats med -25 Mkr hänförligt till förvärvade och avyttrade enheter. Operativt kassaflöde uppgick till 45 Mkr (107). Kassaflödet har netto belastats med -17 Mkr hänförligt till förvärvade och avyttrade enheter.
Orderboken uppgick till 1 051 Mkr (732). Resultat per aktie uppgick till 6,14 kr (5,12).

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2022

  • Etablering av en egen organisation i Nordamerika som verkar på plats. Justin Joyner rekryterad som ansvarig chef för Nordamerika.
  • Utleveranser av båtar har inte kunnat ske så som planerat på grund av störningar i leveranser av utombordsmotorer vilket har påverkat omsättningen negativt med ca 100 Mkr under kvartalet.
  • Produktionsfastigheten i Lugnås, Mariestad har sålts genom ett sale and lease back avtal. Försäljningen har frigjort likviditet som kommer att användas för investeringar i bolagets expansion.
  • Köpeskillingen för aktierna i Herholdt Andersen AS har utbetalats med 80 Mkr jämte ersättning för normaliserat rörelsekapital.
Andra kvartalet Första 6 månaderna
2022 2021 % 2022 2021 % Senaste
12 mån.
Helår
2021
%
Nettoomsättning, Mkr 723,8 633,0 14 1 010,9 829,3 22 1 636,9 1 455,4 12
Rörelseresultat, Mkr 131,7 112,3 17 137,8 117,8 17 185,9 165,9 12
EBITA, Mkr 131,5 112,5 17 138,1 118,1 17 186,4 166,4 12
EBITA-marginal, % 18,2 % 17,8 % 0,4 13,7 % 14,2 % -0,5 11,4 % 11,4 % 0,0
Periodens resultat, Mkr 115,8 92,6 25 119,0 92,9 28 159,1 133,0 20
Operativt kassaflöde, Mkr 150,8 124,5 21 44,9 106,5 -58 -76,4 -14,3 434
Resultat per aktie 5,98 4,78 25 6,14 5,12 20 8,21 7,09 16

VD-ord

Ett bra kvartal trots ökade störningar av motorleveranser
Det andra kvartalet 2022 bjöd på fortsatt stark försäljning och god orderingång men också på fortsatta störningar i våra leverantörskedjor. Trots detta lyckas vi ändå redovisa ett nytt rekord där vi under kvartalet ökar vår försäljning till 724 Mkr jämfört med 633 Mkr föregående år. Försäljningssiffran innebär också att vi passerar en ny milstolpe med över 1 miljards försäljning för första halvåret. När det gäller försäljningen mätt på rullande tolv månader ökade denna med 6 procent och uppgick till 1 637 Mkr jämfört med 1 546 Mkr vid utgången av det första kvartalet. Orderboken uppgick vid kvartalets slut till 1 051 Mkr, en ökning med 44 procent, jämfört med motsvarande kvartal 2021. Rörelseresultatet kom in på goda 186 Mkr.

Att det andra kvartalet i vår bransch bjuder på starka siffror är inte särskilt förvånande, det brukar historiskt alltid vara vårt bästa kvartal. Likväl finns det anledning att känna viss tillfredställelse över utfallet just i år. Orsaken är det ansträngda läget inom leverantörsledet som gjort att vi fått kämpa hårt för att få tillräckliga leveranser av framför allt utombordare. Bristsituationen har tyvärr lett till försenade leveranser av färdiga båtar till kund vilket i sin tur innebär att leveranser förskjuts till det tredje kvartalet. För en kund som väntar på en ny båt till sommaren är detta förstås inga välkomna nyheter och vi och våra återförsäljare har verkligen ansträngt oss för att på bästa sätt hjälpa och ta hand om våra kunder. Att vi därvid lyckats rimligt väl stöds av det faktum att antalet annullerade beställningar på grund av nämnda förseningar under kvartalet trots allt är försumbar. Tillsammans med våra leverantörer gör vi bedömningen att situtuationen kommer att väsentligt förbättras under hösten.

Utöver nämnda störningarna har vi under kvartalet sett hur flera centralbanker genomfört räntehöjningar för att försöka tygla den ökande inflationen. Vilka effekter detta kommer att få på våra marknader är för tidigt att säga men än så länge har vi inte sett någon tydlig påverkan. Rent generellt är lånefinansiering mer vanligt vid köp av båtar i de mindre segmenten medan köpare av större och mer exklusiva båtar ofta löser finansieringen utan kreditlösningar. De sistnämnda segmenten svarar också för en betydande del av vår totala försäljningsvolym.

Nimbus Group har en uttalad tillväxtstrategi med målet att bygga en position där vi på bästa sätt kan ta vara på de möjligheter som det globalt ökande intresset för båtliv erbjuder. För att lyckas med detta strävar vi efter att erbjuda våra återförsäljare och kunder ett brett och attraktivt utbud av båtar i olika klasser, men också efter att expandera geografiskt i nya intressanta distrikt och länder. Den Nordamerikanska marknaden är här särskilt intressant eftersom det är den enskilt största och därmed viktigaste motorbåtsmarknaden i världen. Det är i sammanhanget glädjande att kunna konstatera att orderstocken i Nordamerika ökat med 60 procent till 172 Mkr mot föregående år. En annan glädjande nyhet rörande Nordamerika handlar om den tidigare kommunicerade rekryteringen av Justin Joyner som ny chef för vår nordamerikanska verksamhet. Justin är oerhört erfaren och har under tio års tid varit ansvarig för franska Beneteaus motorbåtsverksamhet på den amerikanska marknaden. I Justin får vi en kollega som verkligen kan den amerikanska motorbåtsmarknaden och som, inte minst, delar vår syn på Nimbus Groups stora möjligheter där. I anslutning till rekryteringen etablerar vi också ett nytt kontor i Annapolis, Maryland, på den från ett båtperspektiv intressanta amerikanska östkusten.

Även i Europa noterade vi under kvartalet en god tillväxt och här ökade försäljningen med 48 procent till totalt 125 Mkr jämfört med föregående år. Här fortsätter vi att fokusera på att öka antalet återförsäljare och att löpande uppdatera och bredda vårt erbjudande till kund. Våra båtar av varumärkena Flipper och Aquador är viktiga för vår europeiska expansion och att Aquador i år kommer att genomföra den största produktförnyelsen på 20 år bådar gott för våra fortsatta möjligheter. Aquadors nya båtar får en ny skrovform som gör att de planar tidigare och uppnår marschfart med mindre gaspådrag, egenskaper som är viktiga för att minska bränsleåtgången och därmed påverkan på miljön. Båtarna är också framtidssäkrade för olika typer av drivlinor och kan redan nu bland annat fås med motorer som går på HVO, ett miljömässigt mer hållbart bränsle. Med lanseringen utökar vi därmed det totala antalet båtar som kan fås med fossilfria drivline-lösningar.

Att växa kräver hårt arbete men också resurser och det är i ljuset av det som vår nyligen genomförda avyttring av produktionslokalen i Lugnås skall ses. Genom försäljningen frigör vi resurser samtidigt som vi via ett hyresavtal säker-ställer tillgång till fastigheten för fortsatt produktion. Samtidigt bygger vi om fastigheten för att öka kapaciteten både sett till volym och storleken på de båtar som kan byggas.

Med en stabil orderbok, ökade resurser för strategiska satsningar och nya båtmodeller på väg ut till kund har Nimbus ytterligare stärkt sin position på den långsiktigt intressanta och växande motorbåtsmarknaden. En fortsatt spännande resa väntar.

Jan-Erik Lindström
VD och koncernchef

Finansiell kalender
Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2022 kommer att publiceras den 9 november
Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 december 2022 kommer att publiceras den 7 februari
Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2023 publiceras den 3 maj 2023

Bolagets rapporter kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.nimbusgroup.se

Telefonkonferens:
Nimbus Group publicerar delårsrapporten för det andra kvartalet 2022, på tisdag den 19 juli klockan 08:00. Klockan 10:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där vd och koncernchef Jan-Erik Lindström presenterar rapporten tillsammans med CFO Rasmus Alvemyr. Presentationen följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på nedanstående nummer från Sverige: +46 8 505 163 86, UK: +44 20 319 84884, US: +1 412 317 6300. Pinkod från alla länder: 0352950#. Det går också att följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/nimbus-q2-2022

För ytterligare information, kontakta:
Jan-Erik Lindström, VD +46 738 53 46 04
Rasmus Alvemyr, CFO +46 738 53 45 05

Om Nimbus Group
Nimbus Group tillverkar och säljer fritidsmotorbåtar under varumärkena Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och Paragon. Försäljning sker via återförsäljarnätverk och de största marknaderna är Norden, Europa och USA. Koncernen omsatte 2021 1 455 Mkr och hade 391 anställda. Verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Polen, England, Norge och USA.
För mer information se www.nimbusgroup.se

Nimbus Group AB (publ) org nr 556903–6568
Talattagatan 10
426 76 Västra Frölunda

Certified adviser
Erik Penser Bank
Telefon +46 8 463 80 00
e-mail: certifiedadviser@penser.se