Nimbus Groups finansiella mål

Tillväxt

Nimbus Group har som målsättning att uppnå en årlig organisk tillväxt överstigande 10 % över en konjunkturcykel. Organisk tillväxt definieras som valutajusterad tillväxt exklusive förvärv förutom av återförsäljare.

EBITA-marginal

Nimbus Group har som målsättning att på medellång sikt nå en EBITA-marginal om 10 %.

Kapitalstruktur

Nimbus Group ska inte ha någon långfristig finansiell skuldsättning, exkluderat fastighetsrelaterad skuldsättning.

Utdelningspolicy

Bolagets målsättning är att dela ut 30 procent av Koncernens resultat, med beaktande av andra faktorer såsom finansiell ställning, kassaflöde och tillväxtmöjligheter.

Varför investera i Nimbus aktier?

  1. En stark underliggande marknad med många positiva drivkrafter.
  2. Ett äkta “House of brands” med starka och distinkta varumärken.
  3. Attraktiva möjligheter att ytterligare förstärka erbjudanden till återförsäljarna och att utveckla eftermarknaden.
  4. En flexibel produktion med begränsade fasta tillgångar som baseras på en flexibel och rörlig kostnadsbas.
  5. Erfaren företagsledning med tunga meriter och leveransförmåga.
  6. Spännande möjligheter att växa, både organiskt och via förvärv.