Nimbus groups mål är att dela ut 30 procent av nettovinsten givet att den finansiella ställningen och kassaflödet är starka och att tillväxtmöjligheter kan tillvaratas.

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och som tillstyrkts av revisorn, att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2022, och att disponibla vinstmedel om 401 678 TSEK balanseras i ny räkning.