Nimbus groups mål är att dela ut 30 procent av nettovinsten givet att den finansiella ställningen och kassaflödet är starka och att tillväxtmöjligheter kan tillvaratas.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning om 1,50 SEK per aktie, totalt 29 067 TSEK, och att resten av till årsstämman förfogade medel om 352 852 TSEK balanseras i ny räkning samt att avstämningsdag för utdelningen blir den 20 maj 2022.