Nimbus groups mål är att dela ut 30 procent av nettovinsten givet att den finansiella ställningen och kassaflödet är starka och att tillväxtmöjligheter kan tillvaratas.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inte lämna någon vinstutdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2020 och disponibla vinstmedel om 161 683 TSEK balanserades i ny räkning.