Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets bolagsstyrning grundar sig på svensk lag, främst Aktiebolagslagen, Bolagets bolagsordning, interna regler (innefattande instruktioner och policyer) och Nasdaq First North Growth Market Rulebook. Bolaget är inte skyldigt att tillämpa Svensk Kod för Bolagsstyrning och har ej åtagit sig att frivilligt följa den.