Stämman beslutade enligt framlagt förslag om omval av Mats Engblom, Lars Hygrell, David Bourghardt, Per Hesselmark, Göran Gummesson och Eva Nilsagård som styrelseledamöter samt om omval av Mats Engblom som styrelseordförande, samtliga för tiden intill nästa årsstämma.

Styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma beslutades i enlighet med framlagt förslag utgå med 500 000 SEK till styrelsens ordförande och 300 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna i styrelsen. Vidare beslutades att arvode ska utgå till ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 100 000 SEK och att arvode till var och en av de övriga ledamöterna i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 50 000 SEK samt att arvode ska utgå till ordföranden i ersättningsutskottet med 100 000 SEK och att arvode till var och en av de övriga ledamöterna i styrelsens ersättningsutskott ska utgå med 50 000 SEK.

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021 fastställdes. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning om 1,50 SEK per aktie, totalt 29 067 TSEK, och att resten av till årsstämman förfogade medel om 352 852 TSEK balanseras i ny räkning samt att avstämningsdag för utdelningen blir den 20 maj 2022.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes enligt framlagt förslag som revisor med den auktoriserade revisorn Johan Engstam som huvudansvarig revisor för tiden intill nästa årsstämma samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med framlagt förslag.

Stämman beslutade att godkänna framlagt förslag om införandet av ett nytt incitamentsprogram.

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med framlagt förslag.

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022.

Fullständig dokumentation kring stämmans beslut kan laddas ner och läsas på hemsidan.

Bifogad fil

Kommuniké från Nimbus Group AB (publ):s årsstämma 2022