Nedan redovisas de väsentliga beslut som fattades vid Nimbus Groups årsstämma tidigare idag den 16 maj 2024. Stämman hölls i Nimbus Groups lokaler i Göteborg samt genom poströstning. Samtliga beslut fattades i överensstämmelse med styrelsens och valberedningens förslag såsom de presenterats i kallelsen till årsstämman.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2023.

Utdelning

Stämman beslutade att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2023 och disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2023.

Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att genom omval välja Mats Engblom, Lars Hygrell, Per Hesselmark, Göran Gummesson, Eva Nilsagård och Johanna Lundberg till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Stämman beslutade därtill att genom omval välja Mats Engblom till styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Stämman beslutade att genom omval välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor, med auktoriserade revisorn Johan Engstam som huvudansvarig revisor, för tiden intill nästa årsstämma.

Arvode till styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade om följande arvoden på årsbasis:

  • 500 000 (500 000) SEK till styrelsens ordförande
  • 300 000 (300 000) SEK till var och en av de övriga styrelseledamöterna
  • 100 000 (100 000) SEK till revisionsutskottets ordförande
  • 50 000 (50 000) SEK till var och en av revisionsutskottets övriga ledamöter
  • 100 000 (100 000) SEK till ersättningsutskottets ordförande
  • 50 000 (50 000) SEK till var och en av ersättningsutskottets övriga ledamöter

Stämman beslutade därtill att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade om antagande av incitamentsprogram enligt framlagt förslag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2024.

Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Om styrelsen beslutar om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse för bolaget eller för att genomföra avtal om förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv.

Styrelsens ordförande och verkställande direktören bemyndigades att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav vid Bolagsverket.