EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Nimbus Group AB (publ) (“Nimbus Group” eller “Bolaget”), en ledande båttillverkare på den europeiska marknaden, offentliggör idag sin avsikt att genomföra ett erbjudande av Bolagets aktier (“Erbjudandet”) samt att notera aktierna på Nasdaq First North Growth Market (“Noteringen”).

  • Bolaget har beslutat att ansöka om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.
  • Erbjudandet avses innefatta en nyemission av aktier i Bolaget till ett värde om cirka 200 miljoner kronor (före transaktionskostnader) och en försäljning av befintliga aktier erbjudna av Säljande Aktieägare[1].
  • Roosgruppen, ODIN Fonder, Lazard Asset Management, Handelsbanken Fonder, LMK Venture Partners och Briban Invest har åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för ett belopp om högst cirka 291 miljoner kronor till en värdering om upp till cirka 1 008 miljoner kronor[2].
  • Ett prospekt förväntas godkännas av Finansinspektionen och offentliggöras omkring den 1 februari 2021 och första dagen för handel beräknas till omkring den 10 februari 2021.

Bolaget och Huvudägaren[3] har beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i Bolaget genom en nyemission och en försäljning av befintliga aktier av Säljande Aktieägare. Bolagets styrelse har därför beslutat att Bolaget ska ansöka om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Noteringen förväntas främja Nimbus Groups fortsatta tillväxt och operationella strategi, bland annat genom en förbättrad tillgång till kapitalmarknaden såväl som genom en diversifierad ägarbas av nya svenska och internationella aktieägare.

Jan-Erik Lindström, VD för Nimbus Group, kommenterar:

“Att notera Nimbus Group är ett logiskt nästa steg på vår tillväxtresa. Vi får kapital som möjliggör för oss att fortsätta öka vår försäljning internationellt och att genomföra ytterligare förvärv. Det är också ett bra sätt att visa upp oss och öka attraktiviteten både för vårt företag och våra båtar. Jag är stolt över vad vi hittills har åstadkommit inom produktutveckling, flexibel produktion med modularitet och inte minst våra framgångar i distribution och försäljning.”

Mats Engblom, styrelseordförande i Nimbus Group, kommenterar:

“Det har varit fantastiskt att delta i utvecklingen av Nimbus Group sedan år 2012, och tillsammans med ledningen och medarbetarna genomföra en omvälvande förändring som skapat ett modernt och agilt båtföretag. Det har inneburit att skapa en mer flexibel produktion där en stor del är outsourcad, att produktutveckla smart med ett modernt industriellt tänkande och att aktivt bygga ett attraktivt återförsäljarnät där vi själva äger en väsentlig del. Nimbus Group är nu igenom denna omvälvande fas och har en stabil grund och affärsmodell att expandera ifrån. Vi välkomnar därför nya ägare att vara med på nästa steg i Nimbus Groups utveckling.”

Per Hesselmark, styrelseledamot i Nimbus Group och delägare i R12 Kapital, kommenterar:

Sedan vår investering år 2012 har vi arbetat intensivt för att skapa rätt förutsättningar för lönsam tillväxt. Båtmarknaden är en stor, global marknad med underliggande tillväxt men som fortfarande är mycket fragmenterad jämfört med andra likartade marknader, såsom exempelvis bilmarknaden. Nimbus Group har nu goda förutsättningar att ta stora kliv framåt med den bas vi har skapat och bygger vidare på i och med noteringen. Vi välkomnar alla nya investerare att fortsätta följa denna spännande resa tillsammans med oss, och är tacksamma för deras stöd och förtroende.”

Erbjudandet i korthet

Om Bolaget väljer att genomföra Erbjudandet avses Erbjudandet innefatta en nyemission av aktier i Bolaget till ett värde om cirka 200 miljoner kronor (före transaktionskostnader) samt en försäljning av befintliga aktier som erbjuds av Säljande Aktieägare. Nimbus Group avser använda nettolikviden till att öka Bolagets finansiella flexibilitet i syfte att främja fortsatt tillväxt.

Huvudägaren kommer efter Erbjudandet fortsatt ha ett väsentligt aktieinnehav i Bolaget, och har uttalat att de avser kvarstå som aktieägare i Bolaget på lång sikt.

Aktierna avses att erbjudas till kvalificerade investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige, Norge och Finland.

Roosgruppen, ODIN Fonder, Lazard Asset Management, Handelsbanken Fonder, LMK Venture Partners och Briban Invest har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för ett belopp om högst cirka 291 miljoner kronor till en värdering om upp till cirka 1 008 miljoner kronor (marknadsvärde för samtliga utestående aktier i Bolaget efter utspädning och tillfört kapital).

Fullständiga villkor för Erbjudandet kommer att, om Bolaget väljer att genomföra Erbjudandet, ingå i det prospekt rörande Erbjudandet som förväntas publiceras omkring den 1 februari 2021. Första dag för handel i Bolagets aktier beräknas till omkring den 10 februari 2021.

Om Nimbus Group

Verksamheten grundades år 1968 då båttillverkning under varumärket Nimbus påbörjades. Sedan dess har flertalet varumärken adderats till det som idag utgör Nimbus Group. Nimbus Group omfattar idag varumärkena Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och Paragon Yachts. Huvudägaren R12 Kapital förvärvade majoriteten av aktierna i Nimbus Group år 2012 och Nimbus Group är idag en ledande båttillverkare på den europeiska marknaden och har sedan år 2017 påbörjat en expansion till den amerikanska marknaden. Nimbus Groups affärsidé är att genom sina olika varumärken erbjuda ett brett sortiment av högkvalitativa fritidsmotorbåtar där respektive varumärke har en tydlig målgrupp.

Från räkenskapsåren 2014 till 2019 ökade Nimbus Groups nettoomsättningen från 197 miljoner kronor till 930 miljoner kronor. Tillväxten har drivits såväl organiskt som genom förvärv av både återförsäljare och tillverkare. År 2018 förvärvade Nimbus Group båttillverkarna Alukin Boats Sweden AB och Bella-Veneet Oy (som inkluderar varumärkena Aquador, Flipper, Falcon och Bella). Under niomånadersperioden som slutade den 30 september 2020 uppgick Nimbus Groups nettoomsättning till 830 miljoner kronor med en EBITA om 62 miljoner kronor, vilket motsvarar en EBITA-marginal om 7,4 procent.

Om R12 Kapital

R12 Kapital är ett svenskt investeringsbolag som ägs av sex privatpersoner. Den största ägaren är Robert af Jochnick med familj.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. Nordea Bank Abp, filial i Sverige är Joint Bookrunner. Wigge & Partners Advokat KB är legal rådgivare till Bolaget och Huvudägaren. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Joint Bookrunners.

För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Öhman, Investor Relations
Telefon: +46 707 63 81 25
E-mail: gunilla.ohman@nimbus.se

Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 25 januari 2021 kl. 08:30 CET.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller uppmaning att sälja eller förvärva värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Innehållet i detta pressmeddelande har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll.

Ett eventuellt erbjudande kopplat till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer endast att lämnas i enlighet med ett prospekt upprättat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Prospektförordningen. Investerare ska inte teckna eller handla värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande förutom baserat på information som ingår i ett prospekt.

Kopior av detta pressmeddelande eller informationen häri får inte, helt eller delvis, direkt eller indirekt, distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Aktierna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Bolaget avser inte att lämna något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige, Norge och Finland.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, Norge och Finland (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas inte till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende kvalificerade investerare. Personer in någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande till personer i Storbritannien att förvärva värdepapper. Inget prospekt har registrerats, eller kommer att registreras, i Storbritannien avseende de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande. I Storbritannien får detta pressmeddelande och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri endast distribueras och riktas till (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) (”Ordern”), (ii) kapitalstarka enheter (Eng. high net-worth entities) enligt artikel 49 (2) (a) till (d) i Ordern, och (iii) andra personer till vilka prospektet lagligen kan delges (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande riktar sig endast till relevanta personer och får inte användas eller åberopas av personer som inte är relevanta personer. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för relevanta personer och kommer endast riktas till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information och uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”beräknar”, ”skulle kunna” och andra uttryck som innebär indikationer eller bedömningar avseende framtida utveckling eller trender, och som inte hänför sig till historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Bolaget lämnar inte några utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

[1] ”Säljande Aktieägare” refererar till Huvudägaren samt ett antal andra aktieägare, innefattande bland annat vissa styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare som säljer aktier i Erbjudandet. De styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare som säljer aktier i Erbjudandet kommer inte sälja aktier överstigande ett värde (netto skattekostnader) motsvarande lösenpriset på de optioner som respektive styrelseledamot eller ledande befattningshavare utnyttjar i samband med Noteringen.
[2] Marknadsvärde för samtliga utestående aktier i Bolaget efter utspädning och tillfört kapital.
[3] ”Huvudägaren” refererar till R12 Kapital Holdco AB som ägs av R12 Kapital AB (”R12 Kapital”).