Nimbus Group AB (publ) ökade sin nettoomsättning med 7 procent till 361 MSEK (338) under det fjärde kvartalet 2023 till följd av fortsatt god försäljning av båtar i premiumsegmentet. Den organiska tillväxten uppgick till -20 procent vilket helt och hållet förklaras av lägre försäljning av småbåtar och externa varumärken. Det fortsatta strategiska skiftet mot premiumbåtar innebar omstrukturerings- samt engångskostnader vilka tyngde resultatet. EBITA för kvartalet uppgick till -4 (10) Mkr och EBITA-marginalen till -1,2 procent (3,1). Rensat för engångskostnader uppgick EBITA-marginalen till 1,5 procent.

Den organiska försäljningen av småbåtar minskade med 38 procent medan den organiska försäljningen av premiumbåtar var oförändrad.

”Utvecklingen under det fjärde kvartalet ger tydligt stöd åt vår strategi som innebär ökat fokus på premiumbåtar. Medan försäljningen av småbåtar minskar kraftigt, är den organiska försäljningen av premiumbåtar faktiskt oförändrad. Och detta trots att jämförelsekvartalet var påverkat av såväl timingsmässiga som avklingande pandemieffekter”, säger Jan-Erik Lindström, vd för Nimbus Group.

FJÄRDE KVARTALET OKTOBER – DECEMBER 2023 HELÅRET JANUARI – DECEMBER 2023
Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet ökade med 7 procent till 361 (338) Nettoomsättningen uppgick till 1 898 Mkr vilket är en ökning med 8 procent jämfört med föregående år (1 751)
Organisk tillväxt uppgick till -20 procent Organisk tillväxt uppgick till -5 procent
EBITA uppgick till -4 Mkr (10), inklusive engångskostnader om 10 Mkr EBITA uppgick till 100 Mkr (192), inklusive engångskostnader om 10 Mkr
EBITA-marginalen uppgick till -1,2 procent (3,1), exklusive engångskostnader 1,5 procent EBITA-marginalen uppgick till 5,2 procent (11,0), exklusive engångskostnader 5,8 procent
Operativt kassaflöde uppgick till -69 Mkr (-63) Operativt kassaflöde uppgick till -153 Mkr (-146)
Orderboken uppgick vid periodens slut till 759 Mkr (930) Resultat per aktie uppgick till 2,15 kr (7,72)
Fjärde kvartalet Januari – December
2023 2022 % 2023 2022 %
Nettoomsättning, Mkr 360,5 337,9 7 1 898,4 1 751,2 8
Rörelseresultat, Mkr -4,6 10,2 -145 99,1 192,0 -48
EBITA, Mkr -4,4 10,3 -143 99,7 192,5 -48
EBITA-marginal, % -1,2% 3,1 % -4,3pe 5,2% 11,0 % -5,7 pe
Periodens resultat, Mkr -22,1 3,0 -844 45,0 149,6 -70
Operativt kassaflöde, Mkr -68,8 -63,0 9 -153,2 -146,3 5
Resultat per aktie -1,04 0,15 -776 2,15 7,72 -72

Länk till rapporten: Rapporter och presentationer – Nimbus Group

Telefonkonferens:
Nimbus Group publicerar delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2023, på tisdagen den 6 februari klockan 07:30. Klockan 10.00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där vd och koncernchef Jan-Erik Lindström presenterar rapporten tillsammans med CFO Rasmus Alvemyr. Presentationen följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen registrerar sig via följande länk https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5009161

Efter registreringen erhålls telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Det går också att följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://ir.financialhearings.com/nimbus-q4-report-2023