FÖRSTA KVARTALET JANUARI – MARS 2022 SENASTE TOLV MÅNADERNA
Nettoomsättningen för det första kvartalet ökade med 46 procent till 287 Mkr (197) Nettoomsättningen uppgick till 1 546 Mkr vilket är en ökning med 6 procent jämfört med helåret 2020 (1 455)
Organisk tillväxt uppgick till 43,8 procent
EBITA uppgick till 6,2 Mkr (5,6)
Organisk tillväxt uppgick till 6,7 procent jämfört med helåret 2021
EBITA uppgick till 167 Mkr
EBITA marginalen uppgick till 2,2 procent (2,9) EBITA marginalen uppgick till 10,8 procent
Operativt kassaflöde uppgick till -106 Mkr (-18) Operativt kassaflöde uppgick till -102 Mkr inklusive förvärvade dotterbolag om netto -96 Mkr.
Orderboken uppgick till 1 241 Mkr (855) Resultat per aktie uppgick till 7,09 kr

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2021

  • Förvärv har gjorts av återförsäljaren Herholdt Andersen AS i Tönsberg, Norge. Verksamheten består huvudsakligen av försäljning av nya och begagnade båtar samt tillbehör, service och vinterförvaringar. 2021 omsatte bolaget 94 MNOK med ett rörelseresultat (EBITDA) om 19 MNOK. Köpeskillingen för verksamheten uppgick till 76 MNOK på skuldfri basis. Aktierna är planerat att tillträdas under kvartal 2 2022. Bolagets ledning kommer fortsätta att driva verksamheten efter tillträdet.
Kv 1
2022
Kv 1
2021
% Senaste
12 mån.
2021
Helår
2021
%
Nettoomsättning, Mkr 287,0 196,3 46 1 546,1 1455,4 6
Rörelseresultat, Mkr 6,1 5,5 11 166,5 165,9 1
EBITA, Mkr 6,2 5,6 11 167,0 166,4 1
EBITA-marginal, % 2,2% 2,9% -0,7 10,8% 11,4% -0,6
Periodens resultat, Mkr 3,1 0,3 896 135,8 133,0 2
Operativt kassaflöde, Mkr -106,0 -17,5 -505 -102,3 -14,3 -615
Resultat per aktie0F[1]1 0,16 0,02 769 7,01 7,09 -2

VD-kommentar
Ett starkt första kvartal trots utmaningarna i leverantörskedjan

För det första kvartalet 2022 kan Nimbus rapportera en försäljningsökning på drygt 46 procent, en synnerligen stark siffra givet att det traditionellt handlar om ett säsongsmässigt svagt kvartal. Försäljningen under kvartalet kom in på 287 MSEK jämfört med 196 MSEK motsvarande kvartal i fjol. Mätt på rullande tolv månader uppgick försäljningen till 1 561 MSEK jämfört med utgången av det fjärde kvartalet 2021, en ökning med 6 procent. Efter att orderboken under kvartalet ökat med 9 procent uppgick orderboken vid periodens slut till 1 241 MSEK, den starkaste siffran hittills.

De goda siffrorna för det första kvartalet i år är i mycket ett resultat av att vi framgångsrikt fortsatt att exekvera på den plan och strategi som vi lagt fast. För att möta en marknad där efterfrågan är större än utbudet har vi sedan tidigare kommunicerat vårt mål att gradvis öka produktionskapaciteten, något vi också lyckats väl med under det gångna året. Att vi framgångsrikt adderat produktionskapacitet är en av förklaringarna till den goda försäljningsökningen under vad som normalt är ett säsongsmässigt svagt kvartal. En annan förklaring är de förvärv som vi under det gångna året genomfört på återförsäljarsidan, också det en tydlig del av vår strategi och affärsplan.

Under kvartalet slutförde vi konsolideringen av den norska återförsäljaren Herholdt Andersen, som är vårt första förvärv på den intressanta norska marknaden. Det förvärvet tillsammans med f g års förvärv av Marine Store har tillfört försäljningsvolym under kvartalet men även en del fasta kostnader vilket delvis förklarar varför försäljningsökningen inte får fullt genomslag på rörelseresultatet. Ökade investeringar i den egna verksamheten har här också haft viss påverkan. Över tid är såväl förvärv av återförsäljare som investeringar i den egna verksamheten dock tveklöst rätt väg för att både öka våra volymer och förbättra lönsamheten.

Ser man till utvecklingen på enskilda marknader är det mycket tillfredställande att kunna notera att orderingången ökar mer i Nordamerika under kvartalet än vad den gör på övriga marknader. Under det första kvartalet steg orderingången i Nordamerika med 150 procent, att jämföra med den generella ökningen på 9 procent. Nordamerika är en oerhört viktig marknad inom boating och att ta en stadigt ökande andel av denna marknad är också det ett prioriterat strategiskt mål och en central del av vår affärsplan. En ökad försäljning här innebär inte bara en inbrytning på vad som tveklöst är en av världens största och mest intressanta båtmarknader, utan innebär också att vi minskar den konjunkturella sårbarhet som alltid följer på ett stort beroende av enskilda marknader.

Det är svårt att summera det första kvartalet 2022 utan att något beröra kriget i Ukraina. Förutom ett stort mänskligt lidande har utvecklingen fört med sig en geopolitisk osäkerhet vars långsiktiga konsekvenser är svåra att överblicka i nuläget. Här och nu har det lett till en ökad press på de globala försörjningskedjorna som redan innan var påverkade av pandemin. I vår bransch tillkommer det faktum att den starka efterfrågan sedan tidigare fört med sig utmaningar i delar av vårt leverantörsled. Vi bedriver ett intensivt arbete för att ihop med våra leverantörer säkra kritiska flöden och har hittills klarat detta på ett godtagbart sätt även om det är lätt att konstatera att osäkerheten har ökat. Hur båtmarknaden kommer att påverkas av den ökande geopolitiska osäkerheten är svårt att säga i nuläget. I spåren på pandemin och utvecklingen i Europa har inflationen tagit fart och signaler om räntehöjningar har kommit från flera centralbanker.

De senaste årens ökande efterfrågan på båtar hänger samman med ett generellt ökande intresse för hav och natur och de upplevelser som ett aktivt båtliv här kan erbjuda. Till en del förklaras trenden av ett allmänt ökande välstånd men också av ett kraftigt ökat intresse för natur och miljö och inte minst då för havsmiljön. Trenden är stark över stora delar av världen och tog sin början långt före pandemin även om den kom att förknippas med nya begrepp såsom hemester eller staycation vilket på enskilda marknader ledde till bl. a. ökande båtköp. Vår bedömning är att den här trenden kommer att fortsätta att ha en positiv inverkan på vår marknad och att de senaste årens goda utveckling inte beror på tillfälligheter utan är del av en långsiktig förändring.

Med ett mycket starkt första kvartal bakom oss står vi här i Sverige med en ny båtsäsong för dörren. För den som någon gång tyckt att just den svenska säsongen är en aning för kort kan det vara trösterikt att konstatera att det någonstans på jorden alltid är båtsäsong. Det är dessutom ett konstaterande som i sig också rymmer en del av Nimbus möjligheter. Världen rymmer en lång båtsäsong och en likaledes stor båtmarknad. Vi ser fram emot att se till att fler kan få chansen att hållbart njuta av detta med hjälp av våra produkter.

Jan-Erik Lindström
VD och koncernchef

Finansiell kalender
Årsstämma i Nimbus Group AB (publ) kommer att hållas den 18 maj 2022
Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2022 publiceras den 19 juli 2022
Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2022 kommer att publiceras 9 november
Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 december 2022 kommer att publiceras den 7 februari

Bolagets rapporter kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.nimbusgroup.se

Telefonkonferens:
Nimbus Group publicerar delårsrapporten för det första kvartalet 2022, på tisdag den 3 maj klockan 08:00. Klockan 10:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där vd och koncernchef Jan-Erik Lindström presenterar rapporten tillsammans med CFO Rasmus Alvemyr. Presentationen följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på nedanstående nummer från Sverige: +46 856 66 42 692 UK: +44 333 30 09 270 US: +1 646 72 24 957. Det går också att följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/nimbus-q1-2022

För ytterligare information, kontakta:
Jan-Erik Lindström, VD +46 738 53 46 04
Rasmus Alvemyr, CFO +46 738 53 45 05