1 januari – 30 juni 2021

ANDRA KVARTALET (1 april – 30 juni) FÖRSTA HALVÅRET (1 januari – 30 juni)
Nettoomsättningen ökade med 35,9 procent till 656,5 Mkr (482,9) Nettoomsättningen för det första halvåret ökade med 34,8% procent till 875,0 Mkr
Organisk tillväxt uppgick till 37,4 procent
EBITA uppgick till 113,4 Mkr (77,4)
Organisk tillväxt uppgick till 36,7 procent
EBITA ökade med 110,5 procent till 118,7 Mkr (56,4)
EBITA marginalen uppgick till 17,3 procent (16,0) EBITA marginalen uppgick till 13,6 procent (8,7)
Operativt kassaflöde uppgick till 119,2 Mkr (203,3) Operativt kassaflöde uppgick till 110,8 Mkr (139,7)
Orderboken uppgick vid periodens slut till 731 Mkr jämfört med 854 Mkr i det första kvartalet. Resultat per aktie uppgick till 4,67 kr (2,43)

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2021

  • Förvärv har gjorts av återförsäljaren Marine Store som bedriver verksamhet i Norrtälje, Bergshamra och Nynäshamn. Verksamheterna består huvudsakligen av försäljning av nya och begagnade båtar samt tillbehör, service och vinterförvaringar. 2019/2020 omsatte verksamheterna 311 Mkr med ett rörelseresultat (EBITDA) om ca 35 Mkr. Köpeskillingen för verksamheterna uppgår till 180 Mkr på skuldfri basis. Aktierna tillträddes den 17 maj 2021.
  • Lansering har gjorts av den helt elektrifierade båten Bella Zero.
Andra kvartalet Första halvåret
2021 2020 % 2021 2020 % Senaste
12 mån.
Helår
2020
%
Nettoomsättning, Mkr 656,5 482,9 35,9% 875,0 649,0 34,8% 1 254,7 1 028,7 22,0 %
Rörelseresultat, Mkr 110,3 77,0 43,2% 115,1 55,5 107,4% 115,9 56,4 105,5%
EBITA, Mkr 113,4 77,4 46,5% 118,7 56,4 110,5% 120,7 58,4 106,7%
EBITA-marginal, % 17,3% 16,0% 1,3% 13,6% 8,7% 4,9% 9,6% 5,7% 3,9%
Periodens resultat, Mkr 88,2 77,9 13,2% 90,5 47,2 91,7% 118,9 75,5 57,5%
Operativt kassaflöde, Mkr 119,2 203,3 -41,4% 110,8 139,7 -20,6% 114,0 152,8 -25,4%
Resultat per aktie[1]1 4,55 4,02 13,2% 4,67 2,43 92,2% 6,13 3,90 57,2%

VD-kommentar

En fortsatt stark utveckling

Vi når en omsättning om 1 255 Mkr på rullande 12-månadersbasis vilket innebär en ökning med 16,1 procent jämfört med rullande 12 som slutade kvartal 1 2021 och hela 36 procent om vi jämför kvartal 2 2021 mot föregående års kvartal 2. Marginaler, resultat och kassaflöde har samtidigt förbättrats. EBITA-ökningen är på goda 106,7 procent senaste 12 mån jämfört med helåret 2020. Marginalen på EBITA nivå är 9,6 procent jämfört med helårets 5,7 procent. Ett rejält kliv i rätt riktning.

Marknadsläget är fortsatt starkt i Norden. Orderingången hos våra egna återförsäljare ligger fortsatt på höga nivåer och står för en stor del av vår försäljning i dessa geografier. I övriga Europa har marknaden stärkts successivt och uppvisar en liknande utveckling som vi sett i Norden.
Orderingången från Nordamerika fortsätter att utvecklas positivt samtidigt som vi nu också kontrakterar fler återförsäljare. Likt tidigare så är det vår produktionskapacitet som är den begränsande faktorn vad gäller den nordamerikanska expansionen och rekryteringen av nya återförsäljare måste därför ske i balans med den tillgängliga kapaciteten. Den totala orderboken är vid kvartalets slut 731 Mkr vilket är en ökning om 287 procent jämfört med 2 kvartalets slut 2020.

Vårt eftermarknadserbjudande, som inkluderar såväl reservdelar, tillbehör, service som reparationer och vinterförvaring fortsätter att utvecklas positivt. Vårt eftermarknadsprojekt har mer att ge och fortgår i oförminskad styrka med bl. a ett antal projekterade investeringar i våra egna anläggningar under hösten för att bättre kunna tillgodose den ökade efterfrågan på våra tjänster.

Vi har under de senaste åren förvärvat fler egna återförsäljare. Den 17 maj i år genomfördes det senaste då vi förvärvade Marine Store gruppen med anläggningar i Norrtälje, Nynäshamn samt Bergshamra. Samtliga orter har en stark boating och vi har fram tills nu saknat egen representation där. Samtidigt fortgår det underliggande arbetet med att utveckla återförsäljarverksamheten och en allt större andel av de totala intäktsströmmarna och marginalerna kommer idag därifrån. För kvartalet är andelen egenförsäljning 61 procent (föregående års kvartal 2 var den 41 procent).

I Finland har vi ökat personalstyrkan kontinuerligt under året och den väntas fortsätta öka även under hösten. Parallellt med resursförstärkningen har vi utökat antalet modeller som outsourcas. Trots dessa initiativ så överstiger fortsatt efterfrågan vad vi kan producera på ett flertal modeller för att vi fullt ut skall kunna tillgodose marknaden. I Sverige genomför vi en del omflyttningar vilket ökar kapaciteten men även här finns ett kvarstående rekryteringsbehov inför hösten. I huvudanläggningen i Sverige så genomförs under höst/vinter en investering i bl. a en utbyggnad men också en förändrad fabrikslayout i syfte att kunna öka output.
I Polen är produktionen fullt belagd. Sjukfrånvaron har, pga. pandemin, under första halvåret 2021 varit hög och materialbrister därtill har generellt gjort produktionsplaneringen utmanande. Läget har successivt förbättrats och under hösten kommer ett antal ytterligare initiativ genomföras för att öka kapaciteten. Såsom vi kommunicerat tidigare så är vår strävan att ha en flexibel produktion, och där den outsourcade andelen fortsatt kommer att öka och därmed svara för en väsentlig del av tillväxten.

I och med det tryck som allmänt råder så utmanas leverantörskedjans alla delar. Vi följer utvecklingen och ligger nära våra leverantörer för att främst säkerställa tillgången till material men också för att kunna parera för de kostnadsökningar som vi bedömer kommer som en följd av detta. Vår bedömning är att detta arbete kommer fortsatt ha en hög prioritet under resterande del av året.
En hörnsten i vårt erbjudande till våra återförsäljare är att ha ett brett sortiment av motorbåtar. Våra nuvarande sju varumärken och deras inbördes integritet är viktiga när vi bearbetar respektive segment och marknad. Alla varumärken stärks idag kontinuerligt såväl genom produktlanseringar av nya modeller som i marknadsföringen. Under första halvåret lanserades bl. a Nimbus C8 på världsmarknaden samt det nya konceptet inom Bella sortimentet med den helelektrifierade Bella Zero serien. Konceptet är riktat främst mot den nordiska marknaden.

Vi ser fram mot fortsättningen på 2021 med bl. a starten av modellår 2022 (månadsskiftet augusti/september) där ytterligare ett antal lanseringar av nya modeller, en ökad kapacitet och en fortsatt stark underliggande marknad väntar.

Jan-Erik Lindström
VD och koncernchef

Telefonkonferens:

Nimbus Group publicerar delårsrapporten för det andra kvartalet 2021, på tisdag den 24 augusti klockan 08:00. Klockan 10:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där vd och koncernchef Jan-Erik Lindström presenterar rapporten tillsammans med CFO Rasmus Alvemyr. Presentationen följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på nedanstående nummer från Sverige: +46856642695 UK: +443333009261 US: 18335268380. Det går också att följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/nimbus-q2-2021

För ytterligare information, kontakta:

Jan-Erik Lindström, VD +46 738 53 46 04
Rasmus Alvemyr, CFO +46 738 53 45 05

Om Nimbus Group

Nimbus Group tillverkar och säljer fridsmotorbåtar under varumärkena Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och Paragon. Försäljning sker via återförsäljarnätverk och de största marknaderna är Norden, Europa och USA. Koncernen omsatte 2020 1029 Mkr och hade 288 anställda. Verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Polen och England.

För mer information se www.nimbusgroup.se

Nimbus Group AB (publ) org nr 556903–6568
Talattagatan 10
426 76 Västra Frölunda

Certified adviser

Erik Penser Bank
Apelbergsgatan 27
Box 7405
103 91 Stockholm
Telefon +46 8 463 80 00