I enlighet med beslut vid årsstämman för Nimbus Group AB den 18 maj meddelas härmed de till röstetalet största aktieägarnas representanter som valt att medverka i valberedningen. Dessa utgör, tillsammans med styrelseordföranden, valberedning inför årsstämman 2022.

Valberedningen har haft sitt första möte och till ordförande i valberedningen har utsetts Jonathan Schönbeck, Odin Fonder (ägande 8,65%). Övriga representanter är:

Per Hesselmark, R12 Kapital AB (ägande i Nimbus Group 31,19 %)
Håkan Roos, RoosGruppen AB (ägande i Nimbus Group 10,02%)

Samt styrelsens ordförande Mats Engblom.

Årsstämma för Nimbus kommer att hållas i Göteborg i maj 2022. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, stämmoordförande eller valberedning inför nästkommande års årsstämma kan, senast den 28 februari 2022, vända sig till valberedningens ordförande på e-mail: nomination@nimbus.se eller med post till:

Nimbus Group AB
Att: Valberedningen
Box 5152
426 05 Västra Frölunda