I enlighet med beslut vid årsstämman för Nimbus Group AB den 18 maj meddelas härmed de till röstetalet största aktieägarnas representanter som valt att medverka i valberedningen. Dessa utgör, tillsammans med styrelseordföranden, valberedning inför årsstämman 2023.

Valberedningen har haft sitt första möte och till ordförande i valberedningen har utsetts Jonathan Schönbäck, ODIN Fonder (ägande 9,03%). Övriga representanter är:
Per Hesselmark, R12 Kapital AB (ägande i Nimbus Group 21,9 %)
Håkan Roos, RoosGruppen AB (ägande i Nimbus Group 10,02%)
Samt styrelsens ordförande Mats Engblom.

Årsstämma för Nimbus kommer att hållas den 16 maj 2023 i Göteborg. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, stämmoordförande eller valberedning inför nästkommande års årsstämma kan, senast den 26 februari 2023, vända sig till valberedningens ordförande på e-mail: nomination@nimbus.se eller med post till:

Nimbus Group AB
Att: Valberedningen
Box 5152
426 05 Västra Frölunda