I enlighet med beslut vid årsstämman för Nimbus Group AB den 18 maj meddelas härmed de till röstetalet största aktieägarnas representanter som valt att medverka i valberedningen. Dessa utgör, tillsammans med styrelseordföranden, valberedning inför årsstämman 2022.

Valberedningen har haft sitt första möte och till ordförande i valberedningen har utsetts Jonathan Schönbeck, Odin Fonder (ägande 8,65%). Övriga representanter är:

Per Hesselmark, R12 Kapital AB (ägande i Nimbus Group 31,19 %)
Håkan Roos, RoosGruppen AB (ägande i Nimbus Group 10,02%)

Samt styrelsens ordförande Mats Engblom.
 
Årsstämma för Nimbus kommer att hållas i Göteborg i maj 2022. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, stämmoordförande eller valberedning inför nästkommande års årsstämma kan, senast den 28 februari 2022, vända sig till valberedningens ordförande på e-mail: nomination@nimbus.se eller med post till:

Nimbus Group AB
Att: Valberedningen
Box 5152
426 05 Västra Frölunda

För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Öhman, Head of Investor Relations, telefon: +46 70 763 81 25
E-mail: gunilla.ohman@nimbus.se

Om Nimbus Group

Verksamheten grundades år 1968 då båttillverkning under varumärket Nimbus påbörjades. Sedan dess har flertalet varumärken adderats till det som idag utgör Nimbus Group. Nimbus Group omfattar idag varumärkena Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och Paragon Yachts. Huvudägaren R12 Kapital förvärvade majoriteten av aktierna i Nimbus Group år 2012 och Nimbus Group är idag en ledande båttillverkare på den europeiska marknaden och har sedan år 2017 påbörjat en expansion till den amerikanska marknaden. Nimbus Groups affärsidé är att genom sina olika varumärken erbjuda ett brett sortiment av högkvalitativa fritidsmotorbåtar där respektive varumärke har en tydlig målgrupp. Nimbus Group omsatte 1 029 Mkr under 2020.
Från räkenskapsåren 2014 till 2019 ökade Nimbus Groups nettoomsättningen från 197 miljoner kronor till 930 miljoner kronor. Tillväxten har drivits såväl organiskt som genom förvärv av både återförsäljare och tillverkare. År 2018 förvärvade Nimbus Group båttillverkarna Alukin Boats Sweden AB och Bella-Veneet Oy (som inkluderar varumärkena Aquador, Flipper, Falcon och Bella). För mer information om Nimbus Group, se www.nimbusgroup.se

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel: +46 (0) 8 463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se