1 januari – 30 september 2021

TREDJE KVARTALET (1 juli – 30 september) FÖRSTA 9 MÅNADERNA (1 januari – 30 september)
Nettoomsättningen för det tredje kvartalet
ökade med 111 procent till 382,0 Mkr (181,4)
Nettoomsättningen för de första nio månaderna ökade med 51 procent till 1 257 Mkr (830,4)
Organisk tillväxt uppgick till 112 procent
EBITA uppgick till 41,9 Mkr (5,6)
Organisk tillväxt uppgick till 53 procent
EBITA ökade med 159 procent till 160,6 Mkr (62,0)
EBITA marginalen uppgick till 11,0 procent (3,1) EBITA marginalen uppgick till 12,8 procent (7,5)
Operativt kassaflöde uppgick till –99,2 Mkr (24,3) och påverkades av förvärvet av Marine Store. Operativt kassaflöde uppgick till 1,6 Mkr (163,9)
Orderboken uppgick vid periodens slut till 960 Mkr (502). Resultat per aktie uppgick till 6,12 kr (3,84)

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2021

  • Avtal har tecknats med flera nya betydelsefulla återförsäljare i Nordamerika och Asien.
  • Förstärkning har gjorts av organisationen med rekrytering av flera nyckelmedarbetare.
2021 2020 % 2021 2020 % Senaste
12 mån.
Helår
2020
%
Nettoomsättning, Mkr 382,0 181,4 111% 1 257,0 830,4 51% 1 455,3 1 028,7 41%
Rörelseresultat, Mkr 37,1 4,9 657% 152,2 60,5 152% 148,1 56,4 163%
EBITA, Mkr 41,9 5,6 648% 160,6 62,0 159% 157,0 58,4 169%
EBITA-marginal, procent 11,0% 3,1% 8 pe 12,8% 7,5% 5 pe 10,8% 5,7% 5%
Periodens resultat, Mkr 28,0 27,3 3% 118,5 74,4 59% 119,7 75,5 59%
Operativt kassaflöde, Mkr -99,2 2) 24,3 1,6 163,9 -99% -9,5 152,8
Resultat per aktie 1) 1,45 1,41 3% 6,12 3,84 59% 6,17 3,90 58%

1) Antal historiska aktier har omräknats med hänsyn till genomförda nyemissioner under 2021 samt med hänsyn till den delning av aktien (1:18) som genomfördes i december 2020. Från och med kvartal tre och fyra 2020 redovisas uppskjuten skatt på underskottsavdrag och andra temporära skillnader vilket påverkar jämförbarheten i nyckeltalen.
2) Kassaflödet i tredje kvartalet har påverkats av betalning av förvärvade leverantörsskulder från köpet av Marine Store, i förvärvet ingick motsvarande kassa.

VD-kommentar

Stabilt tredje kvartal

Vi ser en fortsatt god resultatutveckling i kvartalet. Vi nådde en omsättning om 1 455 Mkr på rullande 12-månadersbasis. Om vi jämför kvartal tre 2021 mot föregående års kvartal tre hade vi, för jämförbara enheter, en organisk tillväxt om hela 69 procent. Såväl marginaler som resultat fortsatte samtidigt att förbättrats. EBITA-ökningen samma period uppgick till fantastiska 648 procent. Det operativa kassaflödet, rensat för förvärvs-effekter och investeringar i intressebolag, var för de första nio månaderna goda 110 Mkr. Föregående års första nio månader hade ett högre utfall men då främst på grund av den lagerminskning som blev en konsekvens av den ökade efterfrågan på den nordiska marknaden till följd av pandemin. Rensat för denna effekt så har det operativa kassaflödet stärkts ytterligare.

Vi ser att den underliggande trenden med ett ökat intresse för outdooraktiviteter fortsätter att utvecklas globalt vilket gynnar såväl oss som vår industri.
I Sverige är generellt orderingången på en hög nivå hos såväl egna som externa återförsäljare. Denna stabila uppåtgående trend följdes också på marknaderna i övriga Norden och Europa.
Orderingången från Nordamerika ökade samtidigt som vi nu också har kontrakterat fler återförsäljare. Rekryteringen av nya återförsäljare har skett i balans med den tillgängliga produktionskapaciteten. Den totala orderboken var vid kvartalets slut 960 Mkr, vilket var en robust ökning om 91 procent jämfört med tredje kvartalet 2020. Den största anledningen till den ökande orderboken är den utökade produktionskapaciteten, dvs fler ordrar har kunnat orderbekräftas och hanteras i enlighet med våra interna regelverk, jämfört med föregående perioder. Vi har fortsatt en inte oväsentlig orderstock som ännu inte har kunnat orderbekräftas men som avses att levereras under nästkommande säsonger. Vi arbetar kontinuerligt med att stärka kapaciteten ytterligare inför 2022/23.

Vårt eftermarknadserbjudande, som inkluderar såväl båttillverkarens reservdelar och tillbehör som åter-försäljarens service, reparationer och vinterförvaring har fortsatt att utvecklas positivt. Eftermarknadsprojektet är för närvarande aktuellt med ett antal pågående investeringar i våra egna anläggningar för att bättre kunna tillgodose den ökade efterfrågan på våra tjänster. Vi har också, under kvartalet, förstärkt koncernens organisation vilket ytterligare förväntas bidra till tillväxten även inom detta affärsområde.
Vi har under de senaste åren förvärvat fler egna återförsäljare. Det underliggande arbetet med att utveckla återförsäljarverksamheten fortgår och en allt större andel av de totala intäktsströmmarna och marginalerna kommer idag därifrån.

I Finland har vi utökat personalstyrkan kontinuerligt under året och den väntas fortsätta öka även under hösten. Parallellt med resursförstärkningen i egna enheter har vi outsourcat ytterligare ett antal båt-modeller. Trots dessa initiativ så överstiger fortsatt marknadens efterfrågan vår produktionskapacitet på aktuella modeller.

I Sverige genomför vi en del omflyttningar vilket ökar produktionskapaciteten men även här finns fortsatt rekryteringsbehov de närmaste kvartalen. I huvud-anläggningen i Mariestad så genomförs under höst/vinter en investering i både en fabriksutbyggnad samt optimering av fabriken i syfte att kunna öka vår output.

I Polen är produktionen fullt belagd. Sjukfrånvaron har på grund av avklingande pandemieffekter börjat normaliseras men från tid till annan gör materialbrister produktionsplaneringen utmanande. Läget förbättras succesivt och ett antal initiativ har genomförts för att öka kapaciteten. Vår strävan är att ha en flexibel produktion, där den outsourcade andelen förväntas att öka och därmed svara för en väsentlig del av tillväxten.

I och med det efterfrågetryck som allmänt råder, inte enbart i vår industri, så utmanas leverantörskedjans alla delar. Vi följer utvecklingen och ligger nära våra leverantörer för att främst säkerställa tillgången till material men också för att kunna parera för de kostnads-ökningar som vi bedömer kommer som en följd av detta. Vår bedömning är att detta arbete fortsatt kommer att ha en hög prioritet även om en succesiv förbättring kan förväntas. De prisjusteringar som vi hitintills har genom-fört på våra produkter har väl kompenserat för realiserade kostnadsökningar.
En hörnsten i vårt erbjudande till våra återförsäljare är att ha ett brett sortiment av motorbåtar. Våra nuvarande sju varumärken och deras inbördes integritet är viktiga när vi bearbetar respektive segment och marknad. Alla varumärken stärks idag kontinuerligt såväl genom produktlanseringar av nya modeller som genom marknadsföring.

Under första halvåret lanserades bland annat det nya konceptet inom Bella sortimentet med den helelektrifierade Zero-serien. Konceptet är i dagsläget riktat främst mot den nordiska marknaden.
Vi ser fram mot avslutningen på kalenderår 2021 med den fina starten av modellår 2022 i ryggen och all time high i inneliggande orderbok.

Jan-Erik Lindström
VD och koncernchef

Telefonkonferens:
Nimbus Group publicerar delårsrapporten för det tredje kvartalet 2021, på tisdag den 23 november klockan 08:00. Klockan 10:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där vd och koncernchef Jan-Erik Lindström presenterar rapporten tillsammans med CFO Rasmus Alvemyr. Presentationen följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på nedanstående nummer från Sverige: +46850558374 UK: +443333009269 US: +16467224956. Det går också att följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/nimbus-q3-2021

För ytterligare information, kontakta:
Jan-Erik Lindström, VD +46 738 53 46 04
Rasmus Alvemyr, CFO +46 738 53 45 05

Om Nimbus Group
Nimbus Group tillverkar och säljer fridsmotorbåtar under varumärkena Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och Paragon. Försäljning sker via återförsäljarnätverk och de största marknaderna är Norden, Europa och USA. Koncernen omsatte 2020 1 029 Mkr och hade 288 anställda. Verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Polen och England.

För mer information se www.nimbusgroup.se

Nimbus Group AB (publ) org nr 556903–6568
Talattagatan 10
426 76 Västra Frölunda

Certified adviser
Erik Penser Bank
Apelbergsgatan 27
Box 7405
103 91 Stockholm
Telefon +46 8 463 80 00
e-mail: certifiedadviser@penser.se